ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN 1 TEMMUZ 2024’E KADAR YN ÖKC’LER İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

Bilindiği üzere “Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar
dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu
Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.” hükmü uyarınca perakende
mal ve hizmet satışında bulunan birinci ve ikinci sınıf tüccarların ödeme kaydedici cihaz kullanma
zorunlulukları bulunmaktadır.
Öte yandan, 557 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4. Maddesinde
açıklandığı üzere, 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra
satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf
tüccarların (perakende teslimde bulunan veya hizmet ifa eden) 213 sayılı Kanuna göre fatura
vermek zorunda olmadıkları mal satışları veya hizmet ifalarının belgelendirilmesinde kullandıkları
EN ÖKC’lerin, mali hafızalarının dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar YN
ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Bu itibarla, 557 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, ödeme
kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerin kullanmakta oldukları EN
ÖKC’lerinin 1/7/2024 tarihine kadar YN ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğu, YN
ÖKC’lerde ise banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasının kullanılması
zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Konu ile ilgili İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü’nün
Birliğimize intikal eden ilgi yazısı ekte sunulmakta olup, bilgilerinizi ve cezai işleme muhatap
olmamaları bakımından, konunun üyelerinize ivedilikle duyurulur.

EK : İlgi yazı için tıklayınız….

 

 

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası