KVKK Aydınlatma Metni

Sayfa 1 / 3
İZMİR ELEKTRONİKÇİLER ESNAF VE SANATKARLAR ODASI (AYDINLATMA METNİ) Veri sorumlusu İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası ( kısaca oda) tarafından gizliliğinize saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (K.V.K.K.) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. Bilgilendirme 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, K.V.K.K.’nun yürürlük başlıklı 32.maddesine göre, bu Kanunun; 8.,9.,11.,13.,14.,15.,16.,17.,18. maddeleri 7 Ekim 2016 tarihi itibari ile yürürlük kazanmıştır. K.V.K.K.; Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. İşbu metin ile Oda tarafından ziyaretçiler bilgilendirilmekte ve aydınlatılmakla birlikte “Kişisel Verilerin Korunması ve Kişisel Veri Paylaşım İzni” ziyaretçilerin bilgi ve incelemesine sunulmaktadır. Oda, ziyaretçiler tarafından bu sitedeki formlar aracılığıyla sunulan isminiz, elektronik posta adresiniz, iş ve ev adresiniz, telefon numaranız ve sair kişisel verilerinizi üçüncü kişilere satmayacağını, kiralamayacağını veya hiçbir şekilde kullandırmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşlenen kişisel verileriniz; Bildiriminize bağlı kimlik bilgileriniz adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız gibi sizi tanımlayabileceğimiz diğer tüm kimlik verileriniz; iletişim bilgileriniz, adresleriniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz; Muhasebe kaynaklı bilgileriniz banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, ödeme belgeleri bilgileriniz gibi finansal verileriniz; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’na ait birimleri ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz, Oda’ya başvuruda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Oda çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi; Kişisel verilerinizin işlenmesi ile kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kastedilmektedir. Veri Sorumlusu ve Temsilci; K.V.K.K. uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Oda tarafından bu metinde açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Oda, veri tabanında kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydı gerçekleştirilerek kayıtlı veri sorumlusu sıfatına haiz olunacağı beyan edilmektedir.
Sayfa 2 / 3
Verilerinizi İşleme Nedenlerimiz; Kişisel verileriniz, Oda tarafından sunulan hizmetlerin tarafınıza iletilebilmesini temin için Oda içerisinde gerekli işlevsel faaliyetlerin yürütülmesi, istihdam, eğitim, 5362. S.K. ve buna bağlı yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde size uygun hizmetlerin önerilebilmesi için gerekli çalışmaların ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşlarıyla yapılması, fuar, etkinlik, mevzuat, genelge bildirimleri ve diğer hizmetler için üyeler ile irtibata geçilmesi, bağlı oda ve üye olan gerçek kişilerin haklarının temini, Oda’mız tarafından kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, iş ilişkisi kurduğumuz gerçek ve tüzel kişilerin ve Oda’mızın bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve çalışanlarımız ve çalışan adaylarımızın ilgili yasalar uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddeleri ile Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde işlenebilmekte ve bu faaliyetlerin niteliğiyle bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği; Hizmet alanlarımıza ait toplanan kişisel verileriniz, İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası tarafından sunulan hizmetlerden ilgili gerçek ve tüzel kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Oda’mızın idari yahut bilimsel stratejilerinin planlanması ve icrası Oda ile ilişki içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki, teknik ve idari güvenliğinin temini amacıyla; özel sigorta şirketleri, İlgili Bakanlıklar ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurum ve kuruluşlar, resmi merciler dâhil hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız mesleki tüm kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler, Oda sunucu ve veri depolama ünitelerine, Oda’mız tarafından kullanılan yazılım uygulamalarına ve yedekleme sistemleri ile K.V.K.K.’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabilecektir. İşlediğimiz kişisel verileriniz, K.V.K.K. da belirtilmiş olan işleme amacına uygun olarak, gerekli çalışmaların yürütülmesi, güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla yalnızca ilgili; kamu kurum ve kuruluşları, diğer meslek odaları, İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası bünyesinde çalışan yetkili kişiler ile 3. gerçek ve tüzel kişiler ile paylaşılmaktadır. Öte yandan veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin korunması amacıyla her türlü idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlarla işlenen kişisel veriler için işbu aydınlatma metni yeterli olup, mevzuatta öngörülen sebepler dışında kişisel veri işlenmesi veya aktarımının söz konusu olması halinde ilgili kişinin ayrıca yazılı muvafakati / açık rızası alınacaktır. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi; Kişisel verileriniz İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz K.V.K.K.’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları; Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Oda’mıza iletmeniz durumunda Oda’mız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve
Sayfa 3 / 3
Sanatkarlar Odası tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 3. Kişisel verilerine erişim ve bu verilerini isteme, 4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 7. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini isteme, 8. İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. K.V.K.K.’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’na iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu başkaca bir yöntem belirleyene kadar başvurunuzu, K.V.K.K. gereğince, yazılı olarak Oda’mıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Oda’mıza K.V.K.K.’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmıştır.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile K.V.K.K.’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, İzmir Elektronikçiler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası’ndan veya www.izelko.org.tr adresinden temin edeceğiniz formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Oda adresimiz olan İsmet Kaptan Mahallesi Gazi Bulvarı No:90 D.604 Çankaya İş Merkezi Konak İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya K.V.K.K.’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu izmirelektronikciler@iesob.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası