Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarının her türlü mecrada ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis” ibaresini kullanması zorunluluğu getirilmiştir. konu ile ilgili genelge için tıklayınız

Sayı : 34315186-010.06.02-297/94 21.10.2022
Konu : 6502 Sayılı Kanunda yapılan Değişiklikler Hk.

BİRLİK VE FEDERASYONLARA 2022/94 SAYILI GENELGE
İlgi : 19.10.2022 tarih ve E-39618779-401.99-00079223099 sayılı belge
Bilindiği üzere, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetlere ilişkin hükümler 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 56 ncı ila 58 inci maddelerinde düzenlenmektedir.
24/3/2022 tarihli ve 7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun’a 57/A
maddesi eklenmiş, 58 inci maddesinin (2), (5), (7) ve (8) inci fıkraları değiştirilmiştir.
Eklenen 57/A maddesine göre, yenileme işlemi yapılmış malların tekrar tüketicilere satışına
ilişkin asgari garanti süresi belirlemiş ve yenilenmiş ürün olarak satılacak mallardan Yönetmelik ile
belirlenenlerin Ticaret Bakanlığından yetki almış yenileme merkezlerinde yenilenmesi şartı
düzenlenmiştir.
Kanun’un 58 inci maddesinde düzenlenen satış sonrası hizmetlere ilişkin hükümlerde yapılan
değişikliklerle ise, Satış sonrası hizmetler mevzuatı kapsamında hizmet sunan tüm yetkili servis
istasyonlarına ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığınca kurulan Servis Bilgi Sistemine kaydetmesi
zorunluluğu düzenlenmiştir.
Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarının
her türlü mecrada ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis” ibaresini
kullanması zorunluluğu getirilmiştir.
Satış sonrası hizmetler mevzuatı kapsamındaki mallar için malın kullanım ömrü süresince,
yedek parça temin edilememesi gibi sebeplerle satış sonrası hizmet verilmemesi durumunda tüketicilere
tazminat talep edebilme hakkı getirilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunda yer alan cezalar tekrar gözden geçirilmiş ve cezaların
uygulanabilir ve caydırıcı olmasını teminen gerekli değişiklikler yapılmıştır. Konuya ilikin T.C. Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin Korunmaıs Ve Piyasa Gözetimi genel Müdürlüğünün 19.10.2022 tarih ve E39618779-401.99-00079223099 sayılı yazısı Ek’te yer almaktadır.
Bilgilerinizi ve söz konusu kanunun titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili
esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
Sayı : E-39618779-401.99-00079223099
Konu : Kanun Değişikliği Hk
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetlere ilişkin hükümler 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un 56 ncı ila 58 inci maddelerinde düzenlenmektedir. 24/3/2022 tarihli ve
7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun’a 57/A maddesi
eklenmiş, 58 inci maddesinin (2), (5), (7) ve (8) inci fıkraları değiştirilmiştir.
Söz konusu Kanun’a eklenen 57/A maddesi donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme
yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mallar olarak tanımlanan yenilenmiş ürünler hakkında
düzenlemeler getirmektedir. Mevzuatta yapılan değişiklikle;
 Yenileme merkezleri tarafından mevzuata uygun olarak yenileme işlemi yapılmış malların
tekrar tüketicilere satışına ilişkin asgari garanti süresi belirlenmiştir.
 Yenilenmiş ürün olarak satılacak mallardan Yönetmelik ile belirlenenlerin Bakanlığımızdan
yetki almış yenileme merkezlerinde yenilenmesi şartı düzenlenmiştir.
Kanun’un 58 inci maddesinde düzenlenen satış sonrası hizmetlere ilişkin hükümlerde yapılan
değişiklikle;
 Satış sonrası hizmetler mevzuatı kapsamında hizmet sunan tüm yetkili servis istasyonlarına
ilişkin bilgilerin Bakanlığımızca kurulan Servis Bilgi Sistemine kaydetmesi zorunluluğu
düzenlenmiştir.
 Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarının
her türlü mecrada ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde “özel servis”
ibaresini kullanması zorunluluğu getirilmiştir.
 Satış sonrası hizmetler mevzuatı kapsamındaki mallar için malın kullanım ömrü süresince,
yedek parça temin edilememesi gibi sebeplerle satış sonrası hizmet verilmemesi durumunda
tüketicilere tazminat talep edebilme hakkı getirilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunda yer alan cezalar tekrar gözden geçirilmiş ve cezaların uygulanabilir
ve caydırıcı olmasını teminen gerekli değişiklikler yapılmıştır.

57/A maddesine aykırı hareket edenler hakkında, yenileme yetki belgesi gerektiren mallarla ilgili
olarak belgesi olmaksızın yenileme faaliyetinde bulunulması hâlinde beş yüz bin Türk Lirası; yenilenmiş
ürün satışında tespit edilen aykırılık ve eksikliklerle ilgili olarak her bir işlem için beş yüz Türk Lirası
idari para cezası uygulanabilecektir.
Satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak Kanunun 58 inci maddesine aykırı davranan üretici ve
ithalatçılar hakkında;
1) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin alınmaması durumunda üç yüz on beş bin Türk Lirası,
2) Bakanlığımızca oluşturulan Servis Bilgi Sistemine kayıt yapılmaması veya kaydın
güncellenmemesi durumunda beş bin Türk Lirası,
3) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alındıktan sonra asgari servis istasyonu sayısının
sağlanamadığı durumlarda eksik kalan her bir servis istasyonu için otuz beş bin Türk Lirası,
4) Servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve aykırılıklarla ilgili olarak her bir servis istasyonu
için beş bin Türk Lirası,
5) Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları için
belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket edenler hakkında beş bin Türk Lirası idari para cezası
uygulanabilecektir.
Bu bağlamda; söz konusu Kanun değişikliği ile ilgili getirilen hükümlerin üyelerinize duyurulması
mevzuata uyum açısından önem arz etmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Avni DİLBER
Bakan a.
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi
Genel Müdürü

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası