İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören, staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilere Ödenecek Ücretlere Yönelik Devlet Katkısı

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.
b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleki
Eğitim Gören, staj veya Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilere Ödenecek Ücretlere
Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Usul ve Esaslar.
c) 25.08.2023 tarihli ve E-19863661-10.99-82128903 sayılı yazımız.
d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün
14.09.2023 tarihli ve E-93417974-010.99-00014578094 sayılı yazısı.
İlgi (a) Kanunun Geçici 12’nci maddesinde; “(Değişik birinci fıkra:21/12/2021-7346/14 md.)
2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci
madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden
öğrencilere, 25’inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının
yüzde otuzundan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’ncisınıf öğrencilerine yapılacak
ödemeler asgari ücretin yüzde ellisinden az olamaz. Mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve
kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran
işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri; mesleki eğitim
merkezi programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamı 25/8/1999 tarihli ve
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi
için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri on eğitim ve öğretim
yılına kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını
okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan
yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve
kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.
(Ek ikinci fıkra:21/12/2021-7346/14 md.) Bu madde uyarınca ödenen Devlet katkısı ödemenin
yapıldığı tarihi takip eden iki ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinden İşsizlik
Sigortası Fonuna aktarılır.
(Ek üçüncü fıkra:21/12/2021-7346/14 md.) Birinci fıkrada bu fıkrayı düzenleyen Kanunla yapılan
değişiklikler sebebiyle 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından önceki döneme ilişkin geçmişe dönük
olarak herhangi bir ücret veya Devlet katkısı ödemesi yapılmaz.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından
belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
24.07.2023 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren İlgi (b) usul ve esasların “Devlet katkısı
uygulama esasları” başlıklı 4’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (i) bendinde ise; “Devlet katkısı
ödemesi yapılacak alanlar MEB ve İŞKUR tarafından belirlenir.” ifadesi bulunmaktadır.

Bu kapsamda; meslekî eğitim merkezi programı öğrencilerinin kayıt olacakları meslek
alanlarından hangileri için Devlet katkısı ödemesi yapılacağı Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından İlgi (c) ve (d) yazılarla belirlenmiştir.
Buna göre;
1- 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren meslekî eğitim merkezi örgün eğitim programlarının sadece
Ek-1 listedeki meslek alanlarından kayıt olacak öğrencilerin işletmelerine, öğrenci 22 yaşını
dolduruncaya kadar,
2- 24 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ustalık telafi programlarına ise Ek-2 listedeki meslek
alanlarından kayıt olacak öğrencilerin işletmelerine,
İlgi (a) Kanunun Geçici 12’nci maddesi kapsamında ve İlgi (b) usul ve esaslar doğrultusunda
Devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.

 

Ekl:
1. MEMP-Örgün Eğitim (1 Sayfa)
2. MEMP-Ustalık Telafi (1 Sayfa)

Whatsapp İletişim Whatsapp İletişim

Mesai saatleri saat 09.00-17.30 arası